Säännöt

I LUKU
Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimintakielet ja toiminnan tarkoitus

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hymnologian ja liturgiikan seura ry, ruotsiksi Sällskapet för hymnologi och liturgik rf ja englanniksi The Finnish Society for Hymnology and Liturgy. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimeä Seura. Seuran kotipaikka on Helsinki.

2 § Seuran toimintakielet

Seuran viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja hallintokielenä suomi.

3 § Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on hymnologian ja liturgiikan tutkimuksen ja harrastuksen edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura julkaisee tutkimuksia ja muuta hymnologian ja liturgiikan alaan liittyvää materiaalia, järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.

Toimintansa tukemiseksi Seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

II LUKU
Jäsenet

4 § Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Seuran toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta Seuran hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut Seuran toimintaa.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, jättänyt muuten täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä sitoutunut, on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa tai Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

III LUKU
Hallinto

7 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 47 muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kukin yksin.

9 § Tilikausi

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

10 § Seuran kokoukset

Seuran kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräiset kokoukset.

Seuran kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai Seuran kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

11 § Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava Seuran kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi–toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

12 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään edeltävän vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli Seuran jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta on tehtävä Seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai Seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen varat Seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.