Säännöt

I LUKU
Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminnan tarkoitus ja laatu

1§                 Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hymnologian ja liturgiikan seura, josta seuraavassa käytetään nimeä Seura.
Seuran kotipaikka on Helsinki.

2§                 Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on hymnologian ja liturgiikan tutkimuksen ja harrastuksen edistäminen.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura julkaisee tutkimuksia ja muuta hymnologian ja liturgiikan alaan liittyvää materiaalia, järjestää seminaareja ja tapahtumia sekä pitää yhteyttä alan koti- ja ulkomaisiin järjestöihin.

3§                 Varainhankinta

Toimintansa tukemiseksi Seura voi

 • ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • kerätä liittymis-, kausi- tai jäsenmaksuja sekä jäsenlahjoituksia ja kannatusmaksuja
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

II LUKU
Jäsenet

4§                 Seuran jäsenet

Seuran jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy Seuran tarkoituksen.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Seuran toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy Seuran hallitus.
Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä Seuran kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut Seuran toimintaa.

5§                 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota Seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta Seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on Seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään Seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut Seuraa tai ei enää täytä laissa tai Seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

III LUKU
Hallinto

6§                 Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt välittömästi Seuran syyskokouksen jälkeen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7§                 Toimintavuosi

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

8§                 Seuran kokoukset

Seuran kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.

9§                 Kokousten koolle kutsuminen

Seuran kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus kirjeitse tai sähköpostitse neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouspäivää.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

10§               Kevätkokous

Seuran kevätkokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Esitetään:

 • hallituksen toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen käsittävä tilinpäätös päättyneeltä toimintavuodelta
 • tilintarkastuskertomus edellä mainitulta tilikaudelta

Päätetään:

 • tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
 • toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli- tai alijäämä antaa aihetta
 • vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Käsitellään:

 • tehdyt aloitteet
 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§               Syyskokous

Syyskokous pidetään marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan:

 • seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Vahvistetaan:

 • hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavaksi toimintavuodeksi
 • hallituksen talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi
 • edellisten perusteella varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävät jäsen- ja kannattajajäsenmaksut

Käsitellään:

 • muut kokouskutsussa mainitut asiat

12§               Päätösvaltaisuus ja päätöksenteko

Jokaisella varsinaisella jäsenellä on Seuran kokouksissa yksi (1) ääni.

Seuran kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.
Päätökset Seuran kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ellei säännöissä toisin mainita.

13§               Tilikausi ja tilintarkastus

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille helmikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen ilmoitettua kevätkokousta.

14§               Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

15§               Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

16§               Seuran purkaminen

Seuran purkamisesta voidaan päättää Seuran kahdessa peräkkäisessä kokouksessa kolmen neljäsosa (3/4) enemmistöllä. Seuran tultua puretuksi, käytetään Seuran varat Seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.